Etapele realizării unei construcții – Ce pași trebuie urmați?

Etapele realizării unei construcții – Ce pași trebuie urmați?

Continuăm seria materialelor informative pe care le punem la dispoziția clienților și partenerilor noștri și vă invităm să parcurgeți informațiile adunate de echipa Xplorate Group cu privire la etapele care trebuie parcurse în realizarea unei construcții.

Veți afla, într-o succesiune cronologică, ce trebuie să faceți din momentul alegerii și achiziționării terenului pe care urmează să construiți, ce implică proiectarea propriu-zisă, pașii de parcurs pentru obținerea autorizațiilor și avizelor de construcție, execuția, recepția lucrărilor, întocmirea cărții tehnice și obținerea autorizației de desființare, atunci când este cazul.

Alegerea și cumpărarea terenului

Alegerea și achiziționarea terenului este un aspect extrem de important iar decizia trebuie cântărită din mai multe unghiuri pentru că influența sa asupra proiectului final este extrem de ridicată.

Poziționarea în raport cu centrul orașului, utilitățile care se găsesc în zonă, suprafața, forma și proximitățile  terenului dictează prețul de achiziție.

În funcție de toate aceste aspecte, de tipul construcției și de nevoile celor care vor beneficia de ea în final, terenul ideal trebuie să fie sau nu în apropiere de școli, grădinițe și supermarketuri, trebuie să se racordeze rapid la rețelele de utilități din zonă și să poată fi accesat ușor din drumurile publice.

Realizarea proiectului de construcție

Odată stabilite detaliile amplasamentului pe care urmează să construiți, realizarea unui proiect de construcție este pasul firesc care precedă execuția propriu-zisă.

Întocmirea unui astfel de proiect se realizează de către persoane autorizate (arhitecți, proiectanți) fie că funcționează ca PFA-uri sau în cadrul unei societăți.

Proiectul de construcții este compus din totalitatea pieselor desenate și a pieselor scrise necesare pentru realizarea unei construcții și necesită o serie de aprobări și verificări în conformitate cu legislația în vigoare.

Obținerea autorizațiilor si avizelor de construcție

Autorizația de construcție sau desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale – judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii  sau lucrări pentru demolare (şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea obiectivelor de investiţii, respectiv pentru dezafectarea construcţiilor şi amenajărilor. Demolarea se impune în situația în care pe terenul cumpărat există deja construcții ce nu sunt necesare în cadrul proiectului.

Obținere avize și acorduri cerute prin certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este documentul prin care se fac cunoscute solicitantului elementele ce privesc regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, caracteristicile zonei în care se găseşte acesta, cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii.

Avizele sunt opinii oficiale ale administrației publice în baza cărora se pot solicita lămuriri suplimentare în vederea eliberării acordului pentru executarea construcției. Beneficiarul este obligat să  respecte toate indicațiile cuprinse in aceste documente și, la nevoie, să modifice proiectul inițial astfel încât să primească avizul solicitat.

Obținerea autorizației de construcție

Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum şi de avizele/acordurile exprimate.

Obținerea avizelor de mediu

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, document care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor legislative în vigoare.

Execuția construcției

Odată obținute toate autorizațiile și avizele necesare începerii lucrărilor de execuție a construcției, procedura propriu-zisă poate fi demarată.

Reprezentantul beneficiarului la fața locului este un diriginte de șantier ales de acesta și în sarcina sa intră urmărirea lucrării în timpul execuției în vederea realizării unor lucrări de calitate şi în conformitate cu proiectul tehnic.

Toate lucrările de construire trebuie să se facă în conformitate cu prevederile proiectului și, pe perioada desfășurării execuției, proiectantul de specialitate are obligaţia de a urmări realizarea pe faze determinante a lucrărilor de construcții din  programul de control al calității, care face parte din documentația vizată spre neschimbare.

Recepția lucrărilor de construcție

Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente se face atât la terminarea lucrărilor, cât și la expirarea termenului de garanție a lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor de construcție, beneficiarul reprezentat prin dirigintele de șantier, va organiza recepția la terminarea lucrărilor. Se întrunește o comisie de recepție şi se comunică data stabilită membrilor comisiei de recepție, executantului şi arhitectului.

Obținerea cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției se întocmeşte, pe parcursul execuţiei de către beneficiar prin grija dirigintelui de șantier, cu intervenția constructorului şi a arhitectului. Aceasta se definitivează înainte de recepția finală.

După întocmire, în perioada de existență a construcției, până la demolare se completează şi se păstrează de către proprietar.

Documentele necesare pentru obținerea autorizației de desființare

Documentele necesare în vederea obţinerii autorizației de desființare cuprind: certificatul de urbanism, documentația cadastrală a imobilului, planuri topografice scara 1:500 și 1:2000, actele de proprietate, expertiza tehnică care să evidențieze starea tehnică a clădirii, dovada de luare în evidență a proiectului la Ordinul Arhitecților din România și Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de desființare.

Cum va poate ajuta Xplorate Group?

Punem la dispoziția clienților și partenerilor săi servicii de topografie inginerească, ridicări topografice, cadastru și intabulare, urmărirea în timp a construcțiilor, relevee interioare conform standardului BOMA,  scanare laser 3D și le poate fi de ajutor în  obținerea certificatelor de urbanism, adeverințelor locale și certificatelor de performanță energetică.

Vă așteptăm pe paginile noastre (site & social-media) pentru mai multe detalii, oferte personalizate și consultanța gratuită în stabilirea etapelor pentru realizarea proiectului

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts